Ohnice polní

Ohnice polní

Raphanus raphanistrum

 

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: brukvovité (Brassicaceae, syn. køížaté – Cruciferae)

 

Jednoletá bylina s tenkým koøenem, s lodyhou odstále štìtinatou, v kvìtenství lysou. Listy øapíkaté, spodní lyrovitì laloènaté až lyrovitì peøenoseèné, nestejnì zubaté; horní èasto nedìlené a nepravidelnì zubaté. Korunní lístky sírovì žluté nebo fialovì žilkované, kališní lístky pøitisklé. Plod vzpøímený, rùžencovitì zaškrcovaný, rozpadavý struk s posledním dílem zobanitým. Kvete od kvìtna do øíjna. Roste hojnì jako plevel na polích a rumištích. Pøíbuzná øedkev setá (R. sativus) s kvìty bílými nebo nafialovìlými s výraznou fialovou žilnatinou a se strukem nerozpadavým se pìstuje jako zelenina “øedkvièka” v rùzných odrùdách podle tvaru, barvy a chuti poddìložní hlízy.