Okřehek menší

Okøehek menší

Lemna minor

 

Øád: áronokvìté (Arales)

Èeleï: okøehkovité (Lemnaceae)

 

Drobná rostlinka plovoucí na hladinì stojatých vod. Lístkové èlánky drobné, 1 – 4 mm v prùmìru, okrouhlé, celokrajné, zelené, ale na rubu nìkdy naèervenalé; každý s jediným koøínkem. I tento okøehek kvete velmi vzácnì, vìtšinou lze najít kvetoucí exempláøe pøi poklesu hladiny, když se rostliny ocitnou v bahnì a hrozí jim záhuba vyschnutím. Okøehek menší roste dosti hojnì a èasto pospolitì od nížin až do podhùøí, ojedinìle se vyskytuje i v horách. Podobný okøehek hrbatý (L. gibba) má lístkovité èlánky na rubu silnì èoèkovitì vyduté, zprvu bìlavé, pozdìji žlutavé; každý má jediný koøínek. Roste vzácnì ve stojatých vodách v nížinách, èasto mezi ostatními okøehky.