Okřehek trojbrázdý

Okøehek trojbrázdý

Lemna trisulca

 

Øád: áronokvìté (Arales)

Èeleï: okøehkovité (Lemnaceae)

 

Vytrvalá drobná rostlina ponoøená pod hladinou a jen vzácnì vystupující v dobì kvetení nad hladinu. Lístkovité èlánky vejèitì kopinaté, tenké, témìø prùhledné, dlouze øapíkaté, vidliènatì se vìtvící, každý s jedním koøínkem. Vzácnì kvetoucí rostliny mají lístkovité èlánky plovoucí na hladinì vejèité, trojžilné, kvìty silnì redukované na svrchní stranì lístkového èlánku v dutince se šupinkou, obdobou toulce. Kvìty nejvýš po dvou, tvoøené jednou tyèinkou a pestíkem s jednoduchou ènìlkou a bliznou. Roste roztroušenì v tùních, rybnících a jiných stojatých vodách v nižších polohách.