Okrotice bílá

Okrotice bílá

Cephalanthera damasonium

syn. C. alba

Øád: vstavaèokvìté (Orchidales)

Èeleï: vstavaèovité (Orchidaceae)

 

Vytrvalá, až pøes pùl metru vysoká bylina. Lodyhy štíhlé, dole šupinaté, až nahoru listnaté. Listy podlouhle vejèité, lysé. Kvìty v chudém klasu. Okvìtní lístky žlutavì bílé, listeny zpravidla delší než semeník. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste vzácnì v listnatých lesích od nížin do podhùøí. Pøíbuzná okrotice èervená (C. rubra) má kvìty rùžové až nachové a lodyhy nahoøe žláznatì pýøité. Oba druhy jsou chránìné.