Olše lepkavá

Olše lepkavá

Alnus glutinosa

 

Øád: bukokvìté (Fagales)

Èeleï: bøízovité (Betulaceae)

 

Strom se štíhlým tmavošedým kmenem a rozpraskanou borkou, vìtve v mládí žláznaté, pozdìji pøevislé. Listy okrouhle obvejèité, na špièce uaté nebo vykrojené, dvakrát zubaté, lysé, sytì zelené, v mládí lepkavé. Samèí jehnìdy s podpùrnými èervenými šupinami, samièí dlouze stopkaté, vejèité, za plodu døevnaté, tmavohnìdé až èerné. Nažky bezkøídlé. Kvete v bøeznu a dubnu. Roste v luzích a na bøezích vod. Pøíbuzná olše šedá (A. incana) má listy špièaté, na rubu šedozelené, pýøité, borku svìtle šedou a hladkou.