Oměj horský

Omìj horský

Aconitum callibotryon

 

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: èemeøicovité (Helleboraceae)

 

Rovnìž jedovatá vytrvalá bylina, ale s koøeny hlízovitými a lodyhou pøímou, teprve v kvìtenství vzpøímenì vìtvenou. Listy rozdìlené v kopinaté až široce èárkovité úkrojky. Tmavofialové kvìty v hustých hroznovitých kvìtenstvích, s pøílbou skoro stejnì vysokou jako širokou. Kvete od èervna do srpna. Roste ve vlhkých horských lesích a na bøezích horských potokù; také se pìstuje spolu s nìkterými dalšími druhy a køíženci jako “omìj šalamounek” pro ozdobu a nìkdy zplaòuje. Na podobných místech v horách roste pøíbuzný omìj pestrý (A. variegatum) s pøílbou mnohem vyšší než širší. Všechny omìje jsou pøísnì chránìné!