Oměj vlčí

Omìj vlèí

Aconitum lycoctonum

syn. A. vulparia

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: èemeøicovité (Helleboraceae)

 

Jedovatá vytrvalá bylina s tenkým oddenkem a lodyhou rozložitì vìtvenou, pøes 1 m vysokou. Listy dlanitì dìlené, úkrojky listù široce klínovité, pýøité nebo lysé. Kvìtenství øídká, latnatá; žluté chlupaté kvìty s dlouze válcovitou pøílbou. Semeníky lysé. Kvete od èervna do srpna. Roste v listnatých lesích a v køovinách od pahorkatin do hor. Chránìná rostlina!