Oman britský

Oman britský

Inula britannica

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až 60 cm vysoká, pøitiskle chlupatá až olysalá bylina. Lodyhy pøímé, listnaté. Listy mìkké, chlupaté až olysalé, vejèitì podlouhlé až kopinaté, zpravidla celokrajné, pøisedlé, horní až srdèitì objímavé. Úbory jednotlivé nebo na koncích vìtví až po ètyøech. Zákrovy široce obvejèité, listeny èárkovitì kopinaté, chlupaté a žláznaté. Kvìty žluté, støedové trubkovité, okrajové dlouze èárkovitì jazykovité. Kvete od èervence do záøí. Roste roztroušenì na vlhèích loukách, v pøíkopech a v køovinách od nížin do pahorkatin.