Opletka svlačcovitá

Opletka svlaècovitá

Fallopia convolvulus

syn. Fagopyrum convolvulus

Øád: rdesnokvìté (Polygonales)

Èeleï: rdesnovité (Polygonaceae)

 

Jednoletá plazivá nebo ovíjivá bylina. Lodyhy jsou hranaté a pøes 1 m dlouhé. Listy podlouhle vejèité až trojúhelníkovité, støelovité, dlouze špièaté. Hojnì kvete v øídkých hroznovitých kvìtenstvích; lístky okvìtí drobné, hustì žláznaté. Kvete od èervence do øíjna. Roste hojnì na polích jako plevel, na úhorech a rumištích v nižších polohách. Pøíbuzná opletka køovištní (F. dumetorum, syn. Fagopyrum dumetorum) má lodyhu oblou a kvìtenství mnohokvìtá.