Orlíèek planý

Orlíèek planý

Aquilegia vulgaris

 

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: èemeøicovité (Helleboraceae)

 

Vytrvalá, pøes 50 cm vysoká bylina s lodyhou øídce listnatou a chudokvìtou. Listy dvakrát trojèetné, lísteèky klínovitì vejèité, hluboce zubaté, horní lodyžní listy menší a ménì dìlené. Kvìty dlouze stopkaté, pøevislé, modrofialové, zøídka bìlavé nebo rùžové, kališní lístky rozestálé, korunní protažené v zakøivenou ostruhu. Zahradní plnokvìté formy jsou rùznobarevné. Kvete od kvìtna do èervence. Roste v listnatých lesích od nížin do pahorkatin; pìstuje se pro ozdobu spolu s nìkterými sibiøskými a severoamerickými druhy.