Orsej jarní

Orsej jarní

Ficaria verna

 

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: pryskyøníkovité (Ranunculaceae)

 

Vytrvalá bylina s koøenovými hlízkami mezi svazèitými koøeny. Lysá lodyha až 20 cm vysoká. Pøízemní listy dlouze a lodyžní krátce øapíkaté, srdèitì okrouhlé až ledvinité, vroubkované až zubaté, lysé, lesklé; v paždích dolních listù èasto rozmnožovací hlízky. Kvìty jednotlivé, korunní lístky leskle žluté, 8 – 12èetné, nìkdy pomnožené. Plody jsou vìtšinou zakrnìlé nažky. Kvete od bøezna do kvìtna. Roste témìø obecnì na luèinách, v køovinách, v pøíkopech a na bøezích vod.