Osívka jarní

Osívka jarní

Erophila verna

 

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: brukvovité (Brassicaceae, syn. køížaté – Cruciferae)

 

Jednoletá, drobná, jen 10 cm vysoká bylina s pøízemní rùžicí listù a s jednoduchou, bezlistou, niovitou lodyhou. Listy elipsovité nebo kopinaté až široce èárkovité, celokrajné nebo zubaté. Kvìtenství chudokvìtá, kališní lístky na høbetì chlupaté a na okraji bíle nebo nafialovìle mázdøité. Korunní lístky zøetelnì dvouklané, bílé; šešulky podlouhlé až témìø okrouhlé, bez ènìlky. Kvete od bøezna do kvìtna. Roste velmi hojnì, místy pospolitì, od nížin do hor na polích, stráních, pastvinách, úhorech i zdech; je to velmi promìnlivý druh.