Osika obecná

Osika obecná

Populus tremula

 

Øád: vrbokvìté (Salicales)

Èeleï: vrbovité (Salicaceae)

 

Strom s borkou zprvu hladkou, pozdìji rozpukanou a èernošedou. Mladé vìtévky lysé nebo krátce chlupaté, pupeny lysé, lepkavé. Listy témìø okrouhlé až kosoètvereèné, mìlce vykrajovanì zubaté. Jehnìdy dlouhé, podpùrné listeny dlanitì støíhané, prašníky pøed vypylením èervené, blizny po dvou, purpurové. Semena chmýrnatá. Kvete v bøeznu a dubnu. Roste na svìtlých a vlhèích místech v lesích, na pasekách a v luzích od nížin do hor.