Osladič obecný

Osladiè obecný

Polypodium vulgare

 

Øád: osladièotvaré (Polypodiales)

Èeleï: osladièovité (Polypodiaceae)

 

Z dlouze plazivého oddenku vyrùstají na protáhlých øapících listy jednoduše dìlené ve støídavé, úzce podlouhlé a celokrajné, mìkce kožovité a na konci zaoblené úkrojky. Na spodní stranì úkrojkù jsou dvì øady pomìrnì velkých okrouhlých kupek výtrusnic bez ostìr. Výtrusnice dozrávají od èervence do záøí. Roste na zastínìných, vlhkých a mechatých skálách, na balvanech i v jejich štìrbinách a na trouchnivìjících kmenech listnáèù.