Ostřice jarní

Ostøice jarní

Carex caryophyllea

syn. C. verna

Øád: šáchorokvìté (Cyperales)

Èeleï: šáchorovité (Cyperaceae)

 

Vytrvalá, 20 – 40 cm vysoká bylina s výbìžkatými oddenky. Lodyhy tenké, tupì trojhranné, hladké. Listy ploché, kýlnaté, tuhé a drsné. Klásky sblížené, pøisedlé nebo nejdolejší oddálený a kratièce stopkatý, vrcholkový samèí, ostatní samièí; plevy rezavì hnìdé, lesklé, zelenavì kýlnaté. Blizny tøi; mošnièky hnìdavé, jemnì pýøité. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste hojnì na suchých loukách, mezích, stráních, na okrajích lesù a na suchých pasekách od nížin do podhùøí. V Èechách a na Moravì roste asi 80 druhù ostøic.