Ostřice obecná

Ostøice obecná

Carex nigra

syn. C. vulgaris, C. fusca

Øád: šáchorokvìté (Cyperales)

Èeleï: šáchorovité (Cyperaceae)

 

Vytrvalá bylina, 25 – 70 cm vysoká, netrsnatá, sivozelená, oddenek s podzemními výbìžky. Lodyhy trojhranné, jen nahoøe drsné. Listy ploché nebo nitkovitì svinuté, drsné. Klásky v chudém hroznu, vrcholový samèí, ostatní samièí. Èernohnìdé plevy velmi úzce bìlomázdøité, zelenì kýlnaté, samièí kvìty se dvìma bliznami. Mošnièky jen vnì vyklenuté. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste hojnì na vlhkých loukách a u vod od nížin do hor.