Ostrožka polní

Ostrožka polní

Consolida regalis

syn. C. segetum

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: èemeøicovité (Helleboraceae)

 

Jednoletá bylina, vìtšinou olysalá, s lodyhou pøímou, zpravidla 50 cm vysokou a vìtvenou jen v horní polovinì. Listy trojèetné, s dìlenými lístky; úkrojky èárkovité, listeny èárkovité, nedìlené, kratší než stopky kvìtní. Kvìty v øídkém hroznu, zpravidla modré, ostruhaté. Mìchýøky lysé. Kvete od èervence do záøí. Døíve hojný plevel v polích, dnes vzácnìjší, místy chybí; roste v nižších polohách, hlavnì v teplejších oblastech.