Outkovka pestrá

Outkovka pestrá

Trametes versicolor

 

Øád: houby nelupenaté (Aphyllophorales)

Èeleï: chorošovité (Polyporaceae)

 

Tence masité až kožovité plodnice tvoøí vìjíøovité, èasto støechovitì uspoøádané trsy s tuhými klobouky, zdobenými soustøednými tmavšími a svìtlejšími pruhy, hnìdì, šedì, oranžovì a žlutavì sametovì chlupatými; rouško je bìlavé. Rostì velmi hojnì na paøezech a odumøelých kmenech listnatých stromù a keøù i na suchých vìtvích. Pøíbuzná outkovka chlupatá (T. hirsuta) nemá nápadné páskování. Oba druhy jsou nejedlé.