Pérovník pštrosí

Pérovník pštrosí

Matteuccia struthiopteris

syn. Struthiopteris germanica

Øád: žebrovicotvaré (Blechnales)

Èeleï: pérovníkovité (Matteucciaceae)

 

Ze silného oddenku vyrùstá vìjíø až 150 cm vysokých jalových listù, uspoøádaných do pravidelného kornoutu. Èepele jsou jednoduše zpeøené, úkrojky jemné, èárkovitì kopinaté. Jen 50 – 60 cm vysoké, jednoduše zpeøené výtrusné listy vyrùstají ze støedu jalových listù, mají zprvu svinuté, pozdìji rozvinuté úkrojky s kupkami výtrusnic, které dozrávají od èervna do srpna. Roste na vlhkých místech podél potokù a øek a v lesích od pahorkatin do hor. Pìstuje se také pro ozdobu.