Pøeslièka øíèní

Pøeslièka øíèní

Equisetum fluviatile

 

Øád: pøeslièkotvaré (Equisetales)

Èeleï: pøeslièkovité (Equisetaceae)

 

Statné lodyhy jsou pøes 1 m vysoké s jemnými žebry, èasto nevìtvené a lesklé, na ponoøených èástech èervenohnìdé. Pøitisklé pochvy jsou lesklé, dolní naèervenalé, horní zelené se zuby èernými, šídlovitými, s bìlavým lemem. Výtrusnicový klas je krátký, vejèitý. Výtrusnice dozrávají v kvìtnu až èervenci. Roste od nížin do hor na zaplavovaných místech, v bažinách a na bahnitých bøezích vod.