Pøeslièka lesní

Pøeslièka lesní

Equisetum sylvaticum

 

Øád: pøeslièkotvaré (Equisetales)

Èeleï: pøeslièkovité (Equisetaceae)

 

Lodyhy má dvojí; jarní jsou až pùl metru vysoké, zprvu voskovì narùžovìlé, pøi dozrávání výtrusnic zelenají, pozdìji jsou velmi podobné letním lodyhám. Ty vyrùstají témìø souèasnì s jarními lodyhami: jsou pravidelnì vìtvené, jemné vìtve jsou chabé, obvykle pøevislé a dále vìtvené. Pochvy jsou trochu nafouklé, nálevkovité, zuby pochev srùstají po 3 – 4 v tupé blanité naèervenalé laloky. Roste pospolitì na vlhkých místech v lesích od nížin do hor na chudších pùdách. Výtrusnice dozrávají od dubna do èervna.