Pýchavka obecná

Pýchavka obecná

Lycoperdon perlatum

syn. L. gemmatum

Øád: houby bøichatkotvaré (Geastrales,

syn. Gasteromycetales)

Èeleï: pýchavkovité (Lycoperdaceae)

 

Hruškovité plodnice vyrùstají zúženou spodinou ze zemì. V mládí je povrch plodnic bìlavý nebo krémovì nažloutlý a bradavèitì osténkatý. Zralá plodnice je hladká s nepravidelnì okrouhlým otvùrkem na temeni, kudy pøi zmáèknutí nebo sešlápnutí vylétá oblak hnìdavých výtrusù. Letní a podzimní houba. Roste od nížin vysoko do hor na lukách, pastvinách a ve smrèinách, vždy ve velkém množství. Až 50 cm v prùmìru dorùstá vatovec obrovský (Langermannia gigantea), jehož plodnice v mládí, jsou-li na prùøezu bìlavé, jsou jedlé a upravují se jako výteèné houbové øízky.