Pěťour maloúborný

Pìour maloúborný

Galinsoga parviflora

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Jednoletá, až 80 cm vysoká bylina. Lodyha nahoøe kratièce pýøitá. Listy vstøícné, vejèité, špièaté, ostøe pilovité. Úbory drobné, v koncových chudých kvìtenstvích; zákrovní listeny opadavé. Støedové kvìty žluté, okrajové bílé, krátce jazykovité, je jich jen ètyøi nebo pìt; nažky se šupinkatým chmýrem. Kvete od kvìtna do øíjna. Pùvodní v Jižní Americe, do Evropy zavleèený a zdomácnìlý druh roste jako plevel na polích, v zahradách a na rumištích od nížin do podhùøí. Jeden z nejhojnìjších zahradních plevelù. Pøíbuzný pìour kopøivolistý (G. urticifolia, syn. G. ciliata) má lodyhy nahoøe hustì a dlouze huòaté; je také pùvodní ve Støední a Jižní Americe a šíøí se na podobná místa jako vyobrazený druh.