Pěchava váponomilná

Pìchava vápnomilná

Sesleria albicans

syn. S. varia, S. calcaria, S. caerulea

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, trsnatá, témìø pùl metru vysoká tráva. Stébla jen dole listnatá. Èepele se zøetelnì chrupavèitým okrajem, drsné, ploché; jazýèek kratièký, chlupatý. Pod kvìtenstvím dva šupinovité listeny; lichoklasy ocelovì modré až nafialovìlé, zøídka nažloutlé. Klásky zpravidla dvoukvìté; plevy krátce osinkaté, pluchy zubaté, prostøední zub osinkatì prodloužený, plušky dvouzubé. Kvete od bøezna do èervna. Roste na skálách a kamenitých stráních, ale také na slatinných loukách, zpravidla na vápnitých podkladech v horských oblastech, v nížinì vzácnì.