Pětiprstka obecná

Pìtiprstka obecná

Gymnadenia conopsea

 

Øád: vstavaèokvìté (Orchidales)

Èeleï: vstavaèovité (Orchidaceae)

 

Vytrvalá, až pøes pùl metru vysoká bylina; hlízy až prstnatì dìlené. Lodyhy pøímé; listy podlouhle èárkovité, sivozelené, dolní sblížené. Kvìtní klas s listeny kopinatými, èasto na okraji nafialovìlými. Lístky okvìtí nachové, zøídka bìlavé; ostruhy až dvakrát delší než nápadnì zkroucený semeník. Kvete od kvìtna do èervence. Roste roztroušenì ve svìtlých lesích, na loukách a travnatých svazích od nížin do hor, zpravidla na vápenitých pùdách. Podobná pìtiprstka vonná (G. odoratissima) má ostruhy kratší než semeník, rùžové kvìty nápadnì vonné a roste vzácnì na vlhkých loukách. Oba druhy jsou chránìné.