Pajasan žláznatý

Pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

syn. A. glandulosa, A. peregrina

Øád: routokvìté (Rutales)

Èeleï: simarubovité (Simaroubaceae)

 

Statný, až 20 m vysoký strom, s vìtvemi v mládí nápadnì žlutoèervenými a chlupatými. Listy až pøes 60 cm dlouhé, lichozpeøené, mnohojaømé, v mládí èervenavé. Lístky kopinaté až dlouze zašpièatìlé, celokrajné nebo drobnì žláznatì zubaté, na spodinì s dvìma až ètyømi žláznatými zuby. Kvìty drobné, žlutozelené, ve velkých, bohatých, dlouho vytrvávajících latách; nažky podlouhle køídlaté. Kvete v èervnu a èervenci. Pùvodem z východní Asie; pìstuje se jako okrasný strom a osazují se jím nevýživné suché pùdy; místy zplaòuje.