Palcatka vestková

Palcatka švestková

Taphrina pruni

syn. bouchoø švestkový – Exoascus pruni, puchýønatec nebo kadeøavka

Øád: palcatkotvaré (Taphrinales)

Èeleï: palcatkovité (Taphrinaceae)

 

Napadá plody švestek a pùsobí nápadné deformace. Èasto dráždí k abnormálnímu vìtvení; na stromech se tvoøí velmi husté, metlovité chomáèe vìtví. Pøíbuzné druhy této houby tvoøí podobné deformace na bøízách nebo habrech. Podhoubí prorùstá vìtvemi nebo plody hostitelské rostliny a na povrchu dorùstají koncové buòky ve vøecka s výtrusy. Vøecka vyrùstají vedle sebe velmi hustì, takže vypadají jako jemné ojínìní na povrchu vìtví nebo plodù napadeného stromu.