Paličkovice nachová

Palièkovice nachová

Claviceps purpurea

 

Øád: palièkovicotvaré (Clavicipitales, syn. tvrdohouby – Pyrenomycetales)

Èeleï: palièkovicovité (Clavicipitaceae, syn. námelovité)

 

Cizopasník na semenících trav, pøedevším žita. Nákazu zpùsobují výtrusy, které vyklíèí na semeníku v houbová vlákna, stráví jej a vytvoøí námel. Ten vypadne, v pùdì pøezimuje a v pøíštím roce z nìho vyrostou stopkatá, na konci palièkovitì rozšíøená rùžová až nachovì zbarvená stromata. V nich jsou ponoøeny plodnièky s výtrusy, které vítr rozšiøuje na kvetoucí žito. Námel je jedovatý; obsahuje zejména alkaloidy, které se používají na výrobu cenných léèiv.