Pamelník bílý

Pámelník bílý

Symphoricarpos rivularis

syn. S. albus

Øád: štìtkokvìté (Dipsacales)

Èeleï: zimolezovité (Caprifoliaceae)

 

Keø s vejèitými, vstøícnými listy, celokrajnými, zøídka laloènatými. Kvìty v drobných hroznech, koruny zvonkovité, drobné, narùžovìlé. Bílé bobule šavnaté, pøi prudkém zmáèknutí praskají. Kvete od èervna do srpna. Pùvodní v Severní Americe; bìžnì se pìstuje v živých plotech a èasto zplaòuje. Zimolez (Lonicera) je ve støední Evropì zastoupen nìkolika planými i pìstovanými zástupci, z nichž nejznámìjší je zimolez kozí list (L. caprifolium), s horními listy srostlými nebo prorostlými a kvìty rùžovými.