Pampeliška lékařská

Pampeliška lékaøská

Taraxacum officinale

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, mléèící, 20 – 40 cm vysoká bylina. Listy pøízemní rùžice kracovitì laloènaté až peøenodílné nebo jen lyrovitì vykrajované. Stvoly bezlisté, jednoúborné, vnìjší zákrovní listeny èárkovité, sehnuté, vnitøní vzpøímené a delší. Kvìty zlatožluté; nažky drobnì hrbolkaté s dlouhým zobánkem a bílým chmýrem. Kvete od dubna do srpna. Roste obecnì na loukách, pastvinách, trávnících a jako plevel v zahradách a podél cest od nížin do hor. V posledních letech se této rostlinì, obecnì známé jako pampeliška, znovu vrací toto pojmenování i v odborné literatuøe a øadu let vnucované jméno “smetanka” je již zcela opomíjeno.