Papratka samièí

Papratka samièí

Athyrium filix-femina

 

Øád: osladièotvaré (Polypodiales)

Èeleï: papratkovité (Athyriaceae)

 

Z krátkého tmavì hnìdého plevinatého oddenku vyrùstají až pøes 1 m vysoké listy na èervenohnìdých, naspodu plevinatých øapících. Svìže zelené 2 – 3krát zpeøené listy se støídavými lístky podlouhle kopinatými, dlouze špièatými; lísteèky vejèité až podlouhlé, peøenì zubaté. Okraje lísteèkù s podlouhlými až srpovitì zahrnutými kupkami výtrusnic bývají zpravidla ohrnuté; výtrusnice dozrávají od èervence až do záøí. Roste hojnì a pospolitì od nížin až do hor ve vlhkých lesích, zejména v buèinách. Patøí mezi nejhojnìjší evropské kapradiny.