Pastiòák setý

Pastinák setý

Pastinaca sativa

 

Øád: aralkokvìté (Araliales)

Èeleï: miøíkovité (Apiaceae, syn. okoliènaté – Umbelliferae)

 

Statná, až 1 m vysoká dvouletá bylina. Lodyhy hranatì rýhované, drsné až chlupaté. Listy lichozpeøené; lístky vejèité až podlouhlé, pilovité, laloènaté až peøenodílné. Okolíèky na hranatých stopkách, bez obalù a obalíèkù; kvìty žluté, drobné. Nažky široce elipsovité, pøes pùl centimetru velké, ploché. Kvete od èervence do záøí. Roste hojnì na loukách a v pøíkopech podél cest od nížin do podhùøí; pìstuje se také jako koøenová zelenina pro tlustý, mrkvovitý bílý koøen. Jinou koøennou bylinou je známý kmín koøenný (Carum carvi) s horními listy dìlenými v niovité úkrojky a s korunami bílými, trochu paprskujícími a s aromatickými plody.