Pavinec obecný

Pavinec obecný

Jasione montana

 

Øád: zvonkokvìté (Campanulales)

Èeleï: zvonkovité (Campanulaceae)

 

Dvouletá, až pøes pùl metru vysoká, zpravidla chlupatá bylina. Pøízemní listy podlouhle kopinaté, za kvìtu vìtšinou odumøelé, lodyžní kopinaté, na okraji vlnitì zprohýbané, drobnì zubaté. Kvìty v kulovitých strboulech, listeny vejèité. Koruny jasnì modré, zøídka rùžové nebo bìlavé, cípy èárkovité. Tobolka kulatá. Kvete od èervna do srpna. Roste hojnì na písèitých pastvinách, skalnatých stráních a v borech, zvláštì na nevápenných podkladech, od nížin do podhùøí.