Pcháč bahenní

Pcháè bahenní

Cirsium palustre

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Dvouletá, 50 až 250 cm vysoká, hustì ostnitá bylina. Nevìtvené lodyhy laloènatì a osténkatì køídlaté, dole chlupaté. Pøízemní listy èervenavì nabìhlé, lodyžní témìø až k sousednímu listu sbíhavé, kopinaté, dolní chobotnatì peøenoklané, horní laloènaté, ostnitì zubaté. Drobné úbory hustì smìstnané na vrcholu lodyhy; zákrovy tence pavuèinaté, listeny zpravidla fialovì nabìhlé, kvìty rùžovofialové. Kvete od èervence do záøí. Roste hojnì na vlhkých loukách a pasekách od nížin do hor, místy obecnì.