Pcháč rolní

Pcháè rolní

Cirsium arvense

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až pøes 1 m vysoká bylina. Lodyhy pøímé, listnaté, nekøídlaté. Listy kopinaté nebo elipsovité, chobotnatì zubaté, nedìlené nebo peøenodílné, osténkatì zubaté, horní pøisedlé. Úbory malé, poèetné; zákrovy pavuèinaté, nafialovìlé; listeny zašpièatìlé až krátce osténkaté. Kvìty nedokonale dvoudomé, rùžovì fialové, koruny hluboce rozeklané; nažky s pérovitým chmýrem. Kvete od èervence do záøí. Roste velmi hojnì na rumištích, jako nejèastìjší plevel (známý “oset”) na polích a v lesích na pasekách od nížin do hor, místy obecnì. Pøíbuzný pcháè obecný (C. vulgare) má lodyhy laloènatì køídlaté, listy na rubu tence šedoplstnaté, úkrojky ostøe ostnité.