Pcháč zelinný

Pcháè zelinný

Cirsium oleraceum

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až 150 cm vysoká bylina. Lodyhy pøímé, oddálenì listnaté. Listy mìkce osténkaté, nepichlavé, dolní až hluboce peøenodílné s úkrojky zubatými, horní peøenoklané, srdèitì pøisedlé. Úbory nahlouèené, podepøené zvelièenými, nedìlenými listeny. Kvìty bìlavì žluté. Kvete od èervna do záøí. Roste dost hojnì na vlhkých loukách a prameništích od nížin do podhùøí. Na podobných místech roste pcháè šedý (C. canum) s úbory jednotlivými na dlouhých, šedì pavuèinatých bezlistých stopkách.