Pelyněk černobýl

Pelynìk èernobýl

Artemisia vulgaris

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až pøes 120 cm vysoká, páchnoucí bylina. Lodyhy pøímé, trsnaté, tuhé, bohatì vìtvené. Dolní listy peøenoseèné s úkrojky kopinatými, laloènatì zubatými, horní listy peøenoklané s úkrojky celokrajnými, v kvìtenství jednoduché, èárkovitì kopinaté; všechny na rubu tence bìloplstnaté. Úbory velmi drobné, podlouhle vejèité, v bohatých, hustých latách. Drobné kvìty trubkovité, žlutavé až èervenohnìdé. Kvete od èervence do záøí. Roste velmi hojnì na rumištích, podél cest, na náspech a bøezích vod od nížin do hor, místy obecnì. Z obou stran hedvábitì šedoplstnaté listy má hoøce aromatický pelynìk pravý (A. absinthium), který roste na skálách, stráních a výslunných místech v teplejších krajích.