Pestřec obecný

Pestøec obecný

Scleroderma citrinum

syn. S. aurantium

Øád: houby bøichatkotvaré (Geastrales,

syn. Gasteromycetales)

Èeleï: pestercovité (Sclerodermataceae)

 

Kulovitì hlízové plodnice, v prùmìru 3 – 10 cm velké, sedí pøímo na povrchu zemì. Dužnina zprvu bìlavá, na øezu rùžovì fialovìjící. Mladé plodnice, na prùøezu bìlavé nebo svìtle hnìdavì narùžovìlé, usušené a rozemleté na prach, se používají jako koøení do polévek a omáèek, ale jen v malém množství. Pozdìji plodnice na povrchu tvrdnou a rozpukávají se v tmavší šupinky a svìtlejší korovou vrstvu. Vnitøek je vyplnìn fialovì naèernalou, pozdìji až èernou dužninou. Koneènì se mìní v èernou kašovitou hmotu, která vysychá v šedavý prach plný výtrusù. Roste hojnì témìø ve všech lesích na písèitých pùdách od léta do podzimu.