Pevník chlupatý

Pevník chlupatý

Stereum hirsutum

 

Øád: houby nelupenaté (Aphyllophorales)

Èeleï: kornatcovité (Corticiaceae)

 

Roste na paøezech a kmenech listnatých døevin. Plodnice odstávají volnou èástí od podkladu a jsou tence kožovité, èasto lasturovité, ponìkud pásované, svrchu jemnì sametovì chlupaté až drsnì plstnaté, naspodu s rouškem, za sucha šedožlutým, za vlhka až oranžovým. Podobný pevník krvavìjící (S. sanguinolentum) roste na jehliènanech a má plodnice s šedavým rouškem; po poranìní se barví krvavì èervenì.