Pilát lékařský

Pilát lékaøský

Anchusa officinalis

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: brutnákovité (Boraginaceae)

 

Dvouletá nebo víceletá bylina, až 80 cm vysoká, hustì a odstále chlupatá, drsná. Lodyhy pøímé, listy kopinaté, širokým až srdèitým spodkem pøisedlé, celokrajné. Vijany husté, krátké, úžlabní; za plodu se prodlužují. Kvìty pøisedlé, zprvu èervenavé, pozdìji tmavì modrofialové, vzácnì bílé; koruny s cípy témìø okrouhlými a s hrbolky bíle sametovými. Tvrdky teèkované. Kvete od kvìtna do záøí. Roste dost hojnì na pastvinách, podél cest, na mezích, v polích a na rumištích od nížin do podhùøí v teplejších oblastech. Pøíbuzný pilát modrý (A. azurea) má koruny svìtle modré a roste pouze na jižním Slovensku; také se nìkdy pìstuje v zahradách.