Pitulník žlutý

Pitulník žlutý

Galeobdolon luteum

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Vytrvalá bylina, až pùl metru vysoká, výbìžkatá. Lodyhy vzpøímené, jednoduché. Listy øapíkaté, srdèitì vejèité, špièaté, zubaté. Lichopøesleny husté, listenaté; kvìty žluté, velké. Tvrdky èerné. Kvete od dubna do èervence. Roste hojnì ve vlhèích lesích a køovinách od nížin do hor. Podobný pitulník postøíbøený (G.argentatum) s vìtšími kvìty se u nás pìstuje na skalkách, v zahradách a parcích i na høbitovech a má výraznou støíbrobílou kresbu na listech. Pøíbuzná hluchavka bílá (Lamium album) s bílými kvìty je místy zcela obecná.