Plamének přímý

Plamének pøímý

Clematis recta

 

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: pryskyøníkovité (Ranunculaceae)

 

Vytrvalá, až pøes 1 m vysoká bylina s pøímou, nepopínavou lodyhou. Dolní lodyžní lístky nedìlené, horní lichozpeøené, dvou- až ètyøjaømé, lístky celokrajné, øapíèkaté, špièatì vejèité. Kvìty v bohatých vidlanech. Korunovitì zbarvené okvìtí zpravidla ètyøèetné, bílé, na okraji bìloplstnaté. Nažky s dlouhými, odstále chlupatými pøívìsky. Kvete v èervnu a èervenci. Roste na keønatých stráních, ve svìtlých hájích a na loukách v nižších polohách, hlavnì na vápencových podkladech. Ke krytí besídek a zdí se pìstuje fialovì kvetoucí plamének vlašský (C. viticella) z jižní Evropy nebo nìkteré východoasijské druhy a jejich køíženci s velkými modrými nebo nachovými kvìty.