Platan javorolistý

Platan javorolistý

Platanus x hybrida

syn. P. x acerifolia

Øád: vilínokvìté (Hamamelidales)

Èeleï: platanovité (Platanaceae)

 

Je to hojnì pìstovaný køíženec mezi platanem východním a západním, které se vysazují v parcích jen vzácnì. Platany jsou statné stromy, nápadné svou šupinovitou nebo plátovitì opadavou rùznobarevnou borkou. Vyobrazený druh se liší od rodièovských druhù listy na rubu olysalými a støedními laloky zpravidla trochu delšími, než je šíøka jejich spodiny, a kulovitými kvìtenstvími, která jsou vìtšinou po dvou. Platan východní (P. orientalis), pùvodem z východního Støedomoøí, má laloky mnohem delší a až 6 kvìtenství pohromadì. Platan západní (P. occidentalis) pochází ze Severní Ameriky. Má listy na rubu chlupaté, støední laloky kratší a kvìtenství jednotlivá. Platany kvìtou v kvìtnu. Na jaøe se plodenství platanù rozpadávají a uvolnìné èetné chloupky dráždí kùži, a zejména sliznice.