Plavuň vidlačka

Plavuò vidlaèka

Lycopodium clavatum

 

Øád: plavuòotvaré (Lycopodiales)

Èeleï: plavuòovité (Lycopodiaceae)

 

Plazivé lodyhy jsou až 1 m dlouhé, vidliènatì se vìtví v kratší pøímé lodyžky. Lístky jsou èárkovitì kopinaté, celokrajné až nepravidelnì zoubkaté, vláskovitì osinkaté. Výtrusné klasy jsou obvykle po dvou na tenkých lodyžkách s drobnìjšími, pøitisklými lístky; výtrusnicové lístky jsou široce vejèité, protažené v dlouhou, témìø bezbarvou mìkkou osinku. Roste v prosvìtlených, spíše sušších lesích, na vøesovištích a v porostech smilky tuhé od nížin až vysoko do hor. Výtrusnice dozrávají od èervna do srpna.