Ploník obecný

Ploník obecný

Polytrichum commune

 

Øád: ploníkotvaré (Polytrichales)

Èeleï: ploníkovité (Polytrichaceae)

 

Statný mech, jehož jednoduché, pøímé lodyžky dorùstají i více než 50 cm. Ostøe zubaté lístky za sucha hustì kryjí lodyžku, za vlhka jsou odstálé. Štìt je asi 10 cm dlouhý, èervenì zbarvený. Velkou tobolku kryje žlutohnìdá až naèervenalá chlupatá èepièka. Roste v horách, na vrchovištích, rašelinných loukách, pøi lesních potocích a na svìtlinách. V nížinách je hojnìjší drobný ploník ztenèený (P. formosum, syn. P. attenuatum) s lístky i za sucha odstálými.