Podběl lékařský

Podběl lékařský

Tussilago farfara

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až 20 cm vysoká bylina s oddenky plazivými, výbìžkatými a lodyhami pøímými, jednoduchými, jednoúbornými; pøízemní rùžice listù se vyvíjejí až po odkvìtu. Listy dlouze øapíkaté, úhlatì okrouhlé, hluboce srdèité, mìlce èernavì zubaté, na rubu šedoplstnaté. Lodyžní šupiny podlouhle vejèité, husté, žlutavé. Zákrovy zvonkovité, listeny èárkovité, nìkdy èervenavì nabìhlé. Kvìty žluté, støedové trubkovité, okrajové jazykovité; nažky chmýrnaté. Kvete v bøeznu a dubnu. Roste hojnì na polích, v pøíkopech a na pasekách od nížin do hor. Je to léèivá rostlina.