Podbělice alpská

Podbìlice alpská

Homogyne alpina

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá bylina, až 30 cm vysoká, s tenkými oddenky. Lodyhy šedavì huòaté, pøímé, jednoúborné, zpravidla se dvìma vejèitými, objímavì pøisedlými listy. Dlouze øapíkaté listy v pøízemní rùžici témìø kožovité, srdèitì ledvinité, velmi mìlce vykrajované, lysé, jen na rubu na žilnatinì chlupaté. Úbory válcovitì trubkovité, listeny èárkovité. Kvìty špinavì fialové, vesmìs trubkovité, o málo delší než zákrovy; nažky chmýrnaté. Kvete od kvìtna do èervence. Roste dost hojnì v horských lesích, na nivách a holích.