Podhřib žlučový

Podhøib žluèový

Tylopilus felleus

syn. Boletus felleus

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: høibovité (Boletaceae)

 

Na první pohled snadno zamìnitelný s høibem smrkovým, od nìhož se liší výraznìjší síkou na tøeni a rourkami záhy narùžovìlými až rùžovými, pøi pomaèkání rezavì hnìdnoucími. Palèivì hoøký, nejedovatý, ale zcela nepoživatelný, nazývaný též “hoøèák”. Jediná malá plodnice zkazí celou smaženici. Hojná lesní houba, zejména v jehliènatých lesích ve vyšších polohách; v nížinách a v listnatých lesích se vyskytuje øidèeji.