Podražec křovištní

Podražec køovištní

Aristolochia clematitis

 

Øád: podražcokvìté (Aristolochiales)

Èeleï: podražcovité (Aristolochiaceae)

 

Nepøíjemnì páchnoucí vytrvalá bylina s pøímou, nerozvìtvenou, až pøes pùl metru vysokou lodyhou. Listy støídavé, dlouze øapíkaté, zaokrouhlenì srdèité. Kvìty v úžlabních úzkých svazeècích, zprvu pøímé, pozdìji nicí. Okvìtí trubkovité, mírnì prohnuté, pøi spodinì baòkovitì vyduté, na konci jazykovité, žluté. Tobolka hruškovitá. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste v køovinách, zejména v živých plotech a na vinicích v nižších polohách teplejších oblastí. Zplanìlý z dávných kultur a zdomácnìlý. Ke krytí loubí èi besídek se nìkdy pìstuje popínavý podražec døevnatý (A. durior) s velkými žlutohnìdými kvìty, pocházející ze Severní Ameriky.