Poháňka hřebenitá

Poháòka høebenitá

Cynosurus cristatus

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Vytrvalá, hustì trsnatá až krátce výbìžkatá, až pøes pùl metru vysoká tráva. Stébla pøímá, hladká. Èepele rýhované, krátce èárkovité, na špièce drsné; jazýèek sotva patrný. Laty klasovitì stažené, jednostranné. Klásky témìø pøisedlé, dvouøadé; jalové, tvoøené pouze pluchami, høebenitì uspoøádané; plodné klásky tøí- nebo ètyøkvìté, pluchy dvojzubé, kratièce osinkaté. Kvete v èervnu a èervenci. Roste dost hojnì na loukách, pastvinách a lesních svìtlinách od nížin do hor.